Opsomming van gezondheidsrisico’s onder invloed van straling volgens het rapport van de BioInitiative Working Group.

Hersentumoren en tumoren van de gehoorzenuw (akoestische neurinomen)

In meer dan 12 studies werd aangetoond dat, door langdu­ rige blootstelling aan radiofrequentiestraling van GSM en draadloze telefoons, het risico op hersentumoren en akoesti­ sche neurinomen sterk toeneemt. Wanneer er meer dan tien jaar een GSM afwisselend aan beide zijden van het hoofd gebruikt werd, steeg het risico op de ontwikkeling van een hersentumor met 20%. Een aan één zijde van het hoofd ge­ bruikte GSM zorgde voor een risicostijging van 200%. Voor akoestische neurinomen steeg het risico tot 240%, wanneer de GSM aan één zijde van het hoofd gebruikt werd. Bij draad­ loze telefoons was er een risicotoename van 310%.

Andere kankers bij volwassenen

Volgens de studie van Lowenthal (2007) was er een toe­ name van leukemie bij volwassenen die gedurende 15 jaar op minder dan 300m van een hoogspanningsmast gehuis­ vest waren. Blootstelling aan EMF gedurende de kinderja­ ren bleek ook tot een toegenomen risico op leukemie te lei­ den bij volwassenen. Er is ook bewijs voor andere kankers zoals borstkanker, prostaatkanker, lymfoom, longkanker en melanomen.

Veranderingen in het zenuwstelsel
en de hersenfunctie


Alzheimer, motor neuron aandoeningen en Parkinson ko­ men voort uit het afsterven van specifieke neuronen en worden geklasseerd als neurodegeneratieve aandoenin­ gen. Melatonine beschermt de hersenen tegen de schade die leidt tot alzheimer. Doch ELF blootstelling reduceert melatonine. Verder zal bij langdurige blootstelling aan ELF de calciumwaarden veranderen in de neuronen en oxidatieve stress veroorzaken, waardoor men sneller ver­ oudert. Er is dus een verband tussen ELF blootstelling en de ontwikkeling van neurodegeneratieve aandoeningen. Laboratoriumstudies bij mens en dier hebben aangetoond dat het zenuwstelsel onder invloed van ELF & RF meetbare veranderingen van de hersenfunctie en van het gedrag

veroorzaakt.

Invloed op de genen (DNA)

Kanker wordt veroorzaakt door beschadiging van het DNA, dat de genetische groeiprint bevat voor de groei en ontwikkeling van de cellen. Beschadigde genen of DNA kan er toe leiden dat de beschadigde cellen niet afsterven. Deze cellen zullen zich samen met het beschadigde DNA reproduceren, noodzakelijk bij de ontwikkeling van kan­ ker. Onderzoekers van het ‘European Research Program

Reflex’ concludeerden dat EMF & RF stralingen beschouwd kunnen worden als gentoxisch (beschadiging van DNA) en de bestaande veiligheidsgrenzen overschrijden.

Het stralingseffect op cellen zorgt
voor productie van stressproteïnen (warmteshock proteïnen)


Planten, dieren en bacteriën produceren stressproteïnen, bij wijze van bescherming, wanneer zij worden belaagd door milieutoxines of invloeden. Dit wordt een ‘stress­ antwoord’ genoemd. Organismen doen dit om belastin­ gen van het milieu, zoals hoge temperaturen, gebrek aan zuurstof, zware metalen intoxicatie en oxidatieve stress te overleven. Onderzoek wees uit dat wanneer lichaamscel­ len worden blootgesteld aan ELF & RF straling, de cellen stressproteïnen beginnen te produceren, wat erop wijst dat cellen de straling als nadelig ervaren.

Het effect op het immuunsysteem

Het immuunsysteem beschermt ons tegen virussen, bac­ teriën, vreemde moleculen, ziekte, infectieuze aandoenin­ gen en tumorcellen. ELF & RF veroorzaken ontstekings­ en allergische reacties waardoor de normale immuunfunc­ ties verstoord worden, dit reeds bij lage stralingswaarden die lager zijn dan de huidige publieke standaarden. Lang­ durige blootstelling aan straling kan leiden tot chronische ontstekingsreacties van het afweersysteem, die op hun beurt kunnen leiden tot cellulaire weefsel­ en orgaan­ schade. Vele chronische aandoeningen zijn het gevolg van chronische problemen in het afweersysteem. Het vrijko­ men van stoffen uit ontstekingsreacties, zoals histamine, veroorzaakt huiduitslag, zwelling en allergische overge­ voeligheid. Door veranderingen in de huidgevoeligheid te meten door huidbiopsie kon bewezen worden dat bloot­ stelling aan ELF & RF stralingen zoals bij GSM, computers en televisie, deze stralingen huidreacties kunnen veroor­ zaken. Vele van deze reacties gebeuren bij bestralingsni­ veaus van draadloze netwerken in het dagelijkse leven. Chronische blootstelling aan ELF & RF straling kan leiden tot immuundisfunctie, chronische allergische stimulatie, chronische ontstekingsaandoeningen en uiteindelijk tot een slechte gezondheid.

Mogelijke biologische mechanismen

Onderzoekers stellen dat oxidatieve stress (oorzaak van vroegtijdige veroudering) die veroorzaakt wordt door beschadiging aan het DNA, een mogelijk biologisch me­ chanisme is voor het ontstaan van kanker en andere aan­ doeningen. Ditzelfde geldt voor schade aan het DNA, ver­ oorzaakt door ELF straling op het centraal zenuwstelsel.

De BioInitiative Working Group is een internationale werkgroep van gerenommeerde wetenschappers, onderzoe- kers en specialisten in gezondheidsbeleid.Deze organisatie bracht een wetenschappelijk ondersteund rapport uit over de invloed van elektromagnetische velden en straling (EMF/EMR) op onze gezondheid.
Ref: www.bioinitiative.org meer informatie over straling vind je op www.beperkdestraling.org